15 lipca 2019

Regulamin serwisu internetowego

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
  1) Regulamin: Regulamin Serwisu Internetowego;
  2) Sprzedawca lub Usługodawca Aliaksei Parkalau, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AP Consulting Aliaksei Parkalau, ul. Batalionów Chłopskich 79A/78, 01-307 Warszawa, NIP 5170286759, REGON 147265090, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5) Dostawca: dostawca Towaru, który realizuje bezpośrednio wysyłkę Towaru do Klienta w porozumieniu z Usługodawcą (tzw. dropshipping);
  6) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  7) Serwis lub Serwis Internetowy: Usługa elektroniczna, Serwis Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://solstic.pl, na którym prezentowane są Towary i za pośrednictwem którego zawierana jest Umowa;
  8) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;
  9) Towar lub Produkt – towary prezentowane w Serwisie;
  10) Umowa – umowa na odległość, dotycząca usługi pośrednictwa w zakresie zakupu Towaru od Dostawcy, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie i jego przyjęcia przez Usługodawcę;
  11) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Serwisie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
  12) Zamówienie – dyspozycja nabycia usługi pośrednictwa w zakresie zakupu Towaru od Dostawcy złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
  13) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Serwisie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane do kontaktu z Klientem: adres ul. Batalionów Chłopskich 79A/78 01-407 Warszawa, adres poczty elektronicznej kontakt@solstic.pl, numer telefonu +48694840745.
 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  1) Serwis Internetowy
  2) Konto
 3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 4. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 6. Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 8. Nie ma możliwości korzystania ze Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
  1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
  2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
  3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 6. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1) Dostawcom;
  2) firmie hostingowej,
  3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
  4) dostawcy usług internetowych,
  5) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
  6) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
  7) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
  8) podmiotom świadczącym obsługę księgową.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@solstic.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Batalionów Chłopskich 79A/78 01-407 Warszawa.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Produkty prezentowane w Serwisie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Jedno Zamówienie nie może dotyczyć więcej niż 10 sztuk tego samego Towaru.
 3. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Gwarancji udziela Producent, a jej warunki wynikają z dokumentów gwarancyjnych. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
 4. Towary będą zamawiane u Dostawcy i dostawa Towaru będzie wykonywana przez Dostawcę (dropshipping). Usługodawca pośredniczy w sprzedaży Towaru. Sprzedawcą Towaru jest Dostawca.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie lub bez rejestrowania Konta w Serwisie (gościnne zakupy).
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Poprzez złożenie Zamówienia Klient udziela pełnomocnictwa Usługodawcy do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia Towaru u Dostawcy oraz do dokonania zapłaty należności na rzecz Dostawcy.
 7. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 5 dni roboczych.

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać formę płatności:
  1) przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
  2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayU;
  3) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

§ 4. Wykonanie umowy i dostawa

 1. W ramach zawartej z Klientem Umowy Usługodawca zobowiązany jest dokonać w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia Towaru i dostawcy oraz uiścić należność na rzecz Dostawcy, zgodnie z § 3 powyżej niniejszego rozdziału.
 2. Produkt wysyłany jest przez Dostawcę na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 3. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 4. Nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru.
 5. Wraz z Towarem Dostawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Sprzedawca wskazuje, że:
  1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
  2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
  a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
  b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
  3) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru Towaru przez Klienta, z przyczyn leżących po stronie Klienta.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie usługi pośrednictwa i Usług Elektronicznych. Odpowiedzialność za Towar ponosi Dostawca. Wszelkie zwroty Towarów powinny być dokonywane do Dostawcy.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres: ul. Batalionów Chłopskich 79A/78 01-307 Warszawa. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Dostawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
  2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie usługi pośrednictwa i Usług Elektronicznych. Odpowiedzialność za Towar ponosi Dostawca. Wszelkie zwroty Towarów powinny być dokonywane do Dostawcy.
 2. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Serwisu.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. Z uwagi na fakt, iż Umowa dotyczy usług (pośrednictwa w sprzedaży Towaru), Konsumentowi może nie przysługiwać prawa odstąpienia od Umowy w razie ziszczenia się ww. warunków.
 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.
 5. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 7. Konsumentowi może przysługiwać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), ale odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dostawca.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej solstic.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony solstic.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

 

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)

AP Consulting Aliaksei Parkalau
Batalionów Chłopskich 79A/78
01-307 Warszawa
kontakt@solstic.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)


* – niepotrzebne skreślić